YÊU CẦU BẰNG CHỨNG TÀI CHÍNH CHO HỒ SƠ XIN THỊ THỰC THĂM ÚC/FINANCIAL EVIDENCE REQUIREMENTS FOR VISITOR VISA APPLICATIONS [English below]

Khi nộp hồ sơ xin thị thực thăm Úc, quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp chứng minh tình hình tài chính hiện tại của mình. Chúng tôi cần biết quý vị có đủ khả năng và phương diện tài chính chi trả cho chuyến đi Úc của mình.
Hỗ trợ tài chính từ bạn bè hoặc gia đình ở Úc có thể được xem xét, nhưng điều quan trọng là đương đơn phải có đủ tài chính.
Dưới đây là ví dụ về thông tin tài chính phù hợp:
• Bảng sao kê ngân hàng trong vòng ít nhất là ba tháng gần nhất có thể hiện nguồn tiền, lịch sử giao dịch/tiết kiệm, và số dư cuối cùng. Ví dụ: bảng sao kê thể hiện bằng chứng thu nhập thường xuyên từ việc làm hoặc thu nhập từ đầu tư và các kế hoạch hưu trí/lương hưu.
• Bằng chứng về việc làm như hợp đồng lao động hoặc phiếu lương để chứng minh lời khai về tình hình việc làm của đương đơn. Phần chứng minh này bao gồm cả bằng chứng về việc đương đơn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
• Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc báo cáo tài chính và/hoặc chứng từ thuế chứng minh đương đơn tự kinh doanh và tình hình tài chính của đương đơn.
Lưu ý: danh sách này không phải là tất cả. Ngoài danh sách này ra còn có thể có các yếu tố khác cần xem xét tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của từng đương đơn.
Những ví dụ dưới đây sẽ KHÔNG được chấp nhận làm bằng chứng tài chính vì các giấy tờ này thường bị làm giả và không cho thấy bằng chứng về thu nhập:
• Sổ tiết kiệm/Sổ tiền gửi có kỳ hạn
• Hóa đơn viết tay thể hiện thu nhập hoặc bằng chứng về nguồn tiền
• Việc làm được trả lương bằng tiền mặt
• Xác nhận thu nhập của Ủy ban nhân dân địa phương
• Hình ảnh việc kinh doanh hoặc tài sản
Nếu quý vị cung cấp Sổ tiết kiệm/Sổ tiền gửi có kỳ hạn, chúng tôi có thể xem xét tính xác thực của số dư tài khoản dựa trên tình hình tài chính hiện tại của quý vị. Cung cấp giấy tờ giả hoặc thông tin không trung thực có thể dẫn đến việc không đươc cấp thị thực trong vòng ba năm.
Giấy chứng nhận đất đai, tài sản và các tài sản khác (ô tô, xe máy) không được coi là bằng chứng tài chính nếu không có thu nhập phát sinh từ những tài sản này.
Your Visitor visa application requires you to provide suitable information to justify your current financial situation. We need to know that you have adequate means of support to cover your intended visit in Australia.
Financial support from friends or family in Australia may be taken into consideration, but the emphasis is on the visa applicant to have adequate finances.
The following are examples of suitable financial information:
• Itemised bank statements from at least the last three months that show funds, savings history and final balance, for example showing evidence of regular earnings from employment or income from investments and retirement/pension plans.
• Employment documents, such as a labour contract or pay slips of salary payments that support the applicant’s claims in relation to their employment status. This also includes evidence of contributions to social insurance, medical insurance and unemployment insurance.
• Business registration or business and/or tax records that demonstrate self-employment and financial status.
Note: this list is not exhaustive. There may be other factors to consider depending on an applicant’s individual circumstances.
Following examples will NOT be accepted as financial evidence as they are often falsified and do not provide evidence of income:
• Savings Books/Term Deposit Books
• Hand written invoices to indicate income or evidence of funds
• Cash in hand employment
• Statements certified by your local People’s Committee claiming income
• Photos of businesses or assets
If you do provide a Savings Books/Term Deposit Book, we may assess the likelihood of the genuineness of the claimed account balance based on your current financial situation. Fraudulent or misleading information may lead to a three year exclusion period of being granted a visa.
Land certificates, property and other assets (cars, motorcycles) are not counted as financial evidence if no income is derived from these assets.
Zalo